มีนประสาทวิทยา

เกี่ยวกับโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรปกติ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีนประสาทวิทยา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองตามทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปกติ

หลักสูตร EMSP (English Math Science Program)

จัดการเรียนการสอนโดยเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และภาษาอังกฤษ

หลักสูตร EMSP (English  Math  Science  Program)
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม