ฝ่ายทะเบียนวัดผล

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้

กรุณาติดต่อสอบถามปัญหาได้ที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล

ครู ธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผลมัธยมศึกษา
ติดต่อโทร: 02 517 1955