มีนประสาทวิทยา

เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

ประวัติโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยชาวตลาดมีนบุรีโดยการรับบริจาคสร้างโรงเรียนสำหรับลูกหลานเป็นอาคารเรียนหลังแรกเริ่ม เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2493 มีพื้นที่ 1,830 ตารางวา และได้เปลี่ยนลักษณะการบริหารงานเอกชนเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ในปัจจุบันมีมูลนิธิมีนประสาทวิทยา โดยนายสุธี มีนชัยนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์ เป็นผู้จัดการ และนางพัชรา ทิพยทัศน์ เป็นผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนมีนประสาท

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีนประสาทวิทยามีผลงานที่ได้รับเกียรติประวัติด้านวิชาการ และจริยศึกษามากมาย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในชุมชนและสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ การจัดการเรียนการสอนในแนวพุทธธรรม อันมีวิธีการที่หลากหลายที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

สัญลักษณ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยารูปนางฟ้าถือคบเพลิงพร้อมเปลวไฟโปรยดอกไม้ สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปนางฟ้าถือคบเพลิงพร้อมเปลวไฟโปรยดอกไม้

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา มีความคาดหวังว่านักเรียนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของมนุษยชาติ เมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนมีนประสาทวิทยา จึงจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของนักเรียน ที่ทำให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนให้ความรัก ความอบอุ่น ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวม

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี หรือเป็นมนุษย์ที่สมบุรณ์ มีการพัฒนาศักยภาพภายในของเด็กทุกคนซึ่งรวมถึงเด็กพิเศษด้วย โดยผ่านกระบวนการบูรณาการหลักสูตรและปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน มีสุขภาพอนามัยดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางรากฐานการพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีศักยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาสากลต่อไป

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนมีนประสาท

สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์เป็นรูปนางฟ้าถือคบเพลิงพร้อมเปลวไฟโปรยดอกไม้
ความหมายคือดวงประทีปนำชีวิต ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางแห่งปัญญา

โลโก้โรงเรียนมีนประสาท สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนมีนประสาทวิทยารูปนางฟ้าถือคบเพลิงพร้อมเปลวไฟโปรยดอกไม้ นางฟ้าถือคบเพลิงพร้อมเปลวไฟโปรยดอกไม้

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้าหมายถึง "สีแห่งความอ่อนหวาน ร่มเย็น และกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้า เปรียบเสมือนจิตใจของครู อาจารย์ ที่เปิดกว้างสำหรับลูกศิษย์ทุกคน"
สีขาวหมายถึง "ความสะอาด บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของเราทุกคน"

สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความอ่อนหวาน ร่มเย็น และกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้า สีฟ้า
สีขาวหมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของเราทุกคน สีขาว

ปรัชญาของโรงเรียน

"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"

คติพจน์ของโรงเรียน

"นัตถิ ปัญญา สมา อาภา"
ความหมย แสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"คนดี ศรีม.ป. คิดดี ทำดี พูดดี"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"โรงเรียนส่งเสริมการสอนทักษะภาษาจีน"

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม