มีนประสาทวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบผลการเรียน

เขียนข่าวโดย:
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เขียนเมื่อ:
วันพฤหัสบดี 4 เมษายน 2019

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ฝ่ายทะเบียนวัดผล

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้

กรุณาติดต่อสอบถามปัญหาได้ที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล

ครู ธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผลมัธยมศึกษา
ติดต่อโทร: 02 517 1955

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม